Word lid!

Gewoon Dordt is een vereniging die tot doel heeft om de belangen van de Dordtse inwoners en ondernemers te behartigen. Dit doen we in zowel de gemeente Dordrecht als binnen de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Dordrecht aan deelneemt. Wij willen dit doel ondermeer bereiken via de gemeentelijke politiek.

Hoe meer leden we hebben die meedenken, meepraten en meedoen, hoe meer we voor onze stad kunnen betekenen. Naast tweemaal per jaar de Algemene Ledenvergadering organiseren wij maandelijks een activiteit over actuele thema’s.

Dit kan een denktank zijn, waarin we iedereen die er is vragen om input over bijvoorbeeld wonen, kwetsbare groepen in de samenleving of de binnenstad. Ook organiseren wij informatiebijeenkomsten of een politiek café, waar een spreker een onderwerp in zal leiden en er daarna gedebatteerd kan worden is. Ook hier gaat het om uiteenlopende onderwerpen zoals eenzaamheid, roze ouderen of duurzaamheid.

Contributie

Het lidmaatschap kost € 25,00 per kalenderjaar (prijsniveau 2020). Voor een lidmaatschap dat ingaat na 1 mei van het kalenderjaar wordt € 17,50 aangehouden. Na 1 september is het lidmaatschap voor de rest van het kalenderjaar € 10,00.

Jaarlijks zal het bedrag van de contributie worden vastgesteld tijdens de najaarsvergadering van de vereniging. De penningmeester zorgt tijdig voor een voorstel als er sprake is van een verhoging van de contributie wat meegestuurd wordt met de uitnodiging.

Alleen de leden die bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, zijn stemgerechtigd op de Algemene Ledenvergadering.

Opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen voor 1 december door hiervan te mailen aan de secretaris via het algemene e-mailadres van de vereniging: info@gewoondordt.nl. Voor een lidmaatschap dat in de loop van het verenigingsjaar eindigt blijft de jaarlijkse bijdrage verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

De statuten van de vereniging kunnen opgevraagd worden bij de secretaris via het algemene e-mailadres van de vereniging: info@gewoondordt.nl.

Aanmeldformulier

Totaal: € -
Back to top