Programma Gewoon Zo

Gewoon Dordt benadert wat er in de stad speelt op een realistische en eerlijke manier. Onze insteek is menselijk liberaal: persoonlijke vrijheid vinden wij belangrijk. Deze vrijheid komt wel met de verantwoordelijkheid om je eigen leven op orde te houden. Als dat even (tijdelijk) niet lukt, is er hulp om je weer op weg te helpen.
In onze beoordeling van politieke vraagstukken staat die benadering centraal.

We zijn voor een klein maar slagvaardig gemeentebestuur dat in kansen denkt en niet in beperkingen. Dat een steuntje in de rug geeft als het nodig is. Zo hebben mensen zoveel mogelijk zelf de controle over hun leven.

Dordrecht is van ons allemaal en we maken de stad met elkaar. Meedenken, meepraten en met elkaar invulling geven aan de directe woonomgeving moet goed geregeld zijn.
Gewoon Dordt is duidelijk. We zijn eerlijk en doen geen beloftes die we niet waar kunnen maken.

De gemeente en de buurt zorgen er samen voor dat de leefomgeving schoon, heel en veilig is. In alle wijken moet een hoog niveau van worden nagestreefd van de openbare ruimte: de hele stad netjes, goed toegankelijk met mooi en goed onderhouden groen. Hondenpoep is ook een grote ergernis. Maar omdat de hondenbelasting niet wordt gebruikt om het aan te pakken, vinden wij dat het moet worden afgeschaft.

Lees verder >>

Kunst, cultuur en evenementen zijn belangrijk voor de levendigheid en aantrekkelijkheid van de stad. Daar willen we – onder voorwaarden – aan bijdragen met subsidies. We onderschrijven en ondersteunen het belang van sporten en het moet voor iedereen mogelijk en toegankelijk zijn; vooral voor de jeugd.

Lees verder >>

Alle inwoners moeten zich veilig voelen. Hoewel cameratoezicht in sommige situaties kunnen helpen, is de rol van handhaving en politie altijd belangrijker. Dynamische verlichting kan de veiligheid verbeteren op fiets- en voetpaden. In het verkeer moet ‘veiligheid’ altijd het uitgangspunt zijn; of het nu gaat om het ontwerp van een rotonde, het ontwerp van wegen met voldoende ruimte voor voetgangers en fietsers of de inrichting van 30km zones.
Aan het vervoer van gevaarlijke stoffen door de stad door giftreinen, moet zo snel mogelijk een einde komen.

Lees verder >>

Het meeste beleid op het gebied van duurzaamheid komt van de landelijke overheid. Lokaal vinden we windmolens geen goed idee, maar een op elkaar afgestemde mix van niet-fossiele energiebronnen zeker wel. Om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan zet Gewoon Dordt vooral in op verticale tuinen en groene daken. Zonnepanelen moeten overal kunnen worden toegestaan, met respect voor de omgeving. Ook de zorg voor het openbaar groen kan hier aan bijdragen. We stimuleren het adopteren van openbaar groen door bewoners en de aanleg van geveltuintjes.

Lees verder >>

Een goed vestigingsklimaat is belangrijk om Dordrecht te laten groeien. Gewoon Dordt wil het vergunningstraject verbeteren en ondernemers een vaste contactpersoon toegewezen. Een ondernemerscoach ondersteunt de ondernemer bij omzetverlies dat buiten het ondernemersrisico ligt. Het kernwinkelgebied mag kleiner worden, met aandacht voor de couleur locale.

Lees verder >>

Gewoon Dordt wil een ruimer aanbod van opleidingen. Daar hoort voldoende jongerenhuisvesting bij. We hebben ingestemd met de groei van het aantal inwoners en de woonvisie, al lag de nadruk daarbij iets te veel op de (te) dure woningen. We willen een aantrekkelijke stad zijn voor jonge gezinnen en starters. Door bijvoorbeeld ook in te zetten op tijdelijke huisvesting en van projectontwikkelaars te verwachten dat ze daarnaast bouwen in een betaalbare klasse. Maar ook particulier opdrachtgeverschap biedt kansen en mogelijkheden. Met de door ons meer dan gewenste afschaffing van de welstandscommissie, komt er ruimte voor betere inspraak en het organiseren van draagvlak bij nieuwe plannen, door toetsing aan een omgevingsplan.

Lees verder >>

Gewoon Dordt vindt het belangrijk dat alle kinderen zoveel mogelijk hun kansen kunnen benutten en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Daarnaast blijven we ons inzetten laaggeletterdheid te bestrijden, met bijvoorbeeld het Taalmaatjes-project. De ontwikkelingen op het gebied van digitale informatieverzameling – de slimme stad – kan Dordrecht helpen meegroeien met de toekomst.

Lees verder >>

Onze stad heeft zo veel moois te bieden, voor inwoners en toeristen, en daar zijn wij trots op! Van historische gebouwen en musea, leuke lokale winkels en ambachten, natuur- en recreatiegebieden tot vrijwilligers en verenigingen. We zijn ook trots op FC Dordrecht en denken dat zowel de club als de stad baat hebben bij een (ver)nieuwbouw van het stadion.

Lees verder >>

Wij gaan graag uit van vertrouwen, het versterken van zelfredzaamheid en zo weinig mogelijk regels. Centraal staat de vraag hoe we mensen het beste kunnen helpen, aansluitend bij hun behoeften. Door bijvoorbeeld de inzet van laagdrempelig toegankelijke budgetcoaches. Of het versterken van zelfvertrouwen en eigenwaarde, in begeleiding naar betaald werk of een zinvolle invulling van de dag. Maar ook het zorgen voor stage- en werkervaringsplekken, in samenwerking met het onderwijs. We hebben daarbij aandacht voor sociale acceptatie, voor iedereen. Zo laat de acceptatie van lhbti+ nog steeds te wensen over. Het bevorderen van de emancipatie van kwetsbare groepen blijft de gemeente op allerlei gebieden en terreinen bevorderen.

Lees verder >>

Parkeren en bereikbaarheid vraagt in de binnenstad en de oudere wijken aandacht en maatregelen. De binnenstad zal erop vooruit gaan als de auto’s uit het straatbeeld kunnen verdwijnen. Voor bezoekers willen we dit realiseren met parkeergarages aan de rand en pendels. Voor binnenstadbewoners door daar de parkeergarages ‘van kleur te laten verschieten’. Dit geeft ook meer ruimte voor de ontwikkeling van woningen in leegstaande ruimtes. Deelvervoer (auto’s, fietsen en scooters) kunnen ook hier aan bijdragen, maar dan zonder overlast te veroorzaken. Gratis openbaar vervoer voor 65-plussers is erg kostbaar en wij zien liever dat het deur-tot-deur vervoer voor 75-plussers terugkomt.

Lees verder >>

Ga naar de inhoud