Programma

GR2018

GewoonZo

Gewoon Zo ProgrammaGewoon Dordt is een nieuwe partij in Dordrecht. Omdat we in de korte tijd van ons bestaan nooit volledig kunnen zijn in een programma is dit een dynamisch document: we beginnen met die punten die voor ons het meest belangrijk zijn en breiden dat uit aan de hand van actuele onderwerpen.

Wij doen dit vanuit een realistische en eerlijke benadering en willen voordat we een besluit nemen eerst antwoord op de vraag: “Welk effect heeft deze maatregel op de mensen die het betreft?”.

Daarom kiest Gewoon Dordt ervoor inwoners en ondernemers zoveel mogelijk te betrekken bij veranderingen in hun directe leefsituatie of (woon)omgeving waarbij we ook eerlijk zijn als iets niet kan en geen beloftes doen die we niet waar kunnen maken.

GewoonLeven

Bijna 120.000 inwoners vormen onze stad. Jong, oud, de meeste mensen hebben hun leven aardig op de rit. Er zijn helaas ook veel mensen die de eindjes aan elkaar moeten knopen. Gewoon Dordt wil dat armoede zo vroeg mogelijk wordt gesignaleerd zodat de problemen kunnen worden opgelost voordat ze de mensen boven het hoofd groeien. Daarbij wordt de oorzaak in kaart gebracht en worden er maatregelen ingezet om herhaling te voorkomen, zoals taalles op maat bij laaggeletterdheid.
Bij alle lagen van de bevolking kan er sprake zijn van schuldproblematiek. Hulp door inzet van bijvoorbeeld een budgetcoach moet voor iedereen toegankelijk zijn.

Bij veel regelgeving in ons land is de controle doorgeschoten en lijkt wantrouwen het leidend principe. Wij willen graag uitgaan van vertrouwen, van het versterken van zelfredzaamheid en van zo weinig mogelijk regels. Centraal staat voor ons de vraag hoe we als lokale overheid mensen het best op weg kunnen helpen. Geef mensen de regie over hun eigen leven en bied hulp die aansluit bij hun behoeften en waar zij dat nodig vinden. Zeker waar het om hulpverlening aan jongeren gaat weten ouders vaak het beste wat hun kind nodig heeft.

Leven in een stad begint met voor iedereen een passende woning en daar ligt een opgave. Er moet allereerst gezorgd worden voor voldoende betaalbare huizen voor starters, studenten en ouderen met alleen AOW.
De mensen met een middeninkomen ondervinden problemen bij het vinden van een geschikte woning omdat zij niet in aanmerking komen voor sociale woningbouw en niet genoeg verdienen om te kunnen kopen.
De mensen met hogere inkomens verlaten de stad omdat er te weinig aanbod is op aantrekkelijke locaties. Kortom, er moet gebouwd worden! Dordrecht heeft zichzelf de ambitie opgelegd om in de komende 20 jaar 10.000 woningen toe te voegen. Om te voorkomen dat er teveel verdicht wordt kiezen wij ook voor hoogbouw in de 19de eeuwse-schil.

Gewoon Dordt wil dat projectontwikkelaars die duurdere huizen bouwen verplicht worden om op een andere locatie in de stad sociale (huur)woningen te realiseren. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

De welstandscommissie wordt afgeschaft. Nieuwe plannen kunnen getoetst worden aan een bestemmingsplan waarin de belangrijkste eisen om te bouwen zijn vastgelegd. Duidelijke afspraken zorgen ervoor dat er ook rekening wordt gehouden of er sprake is van beschermd (historisch) stadsgezicht. Gewoon Dordt wil dat plannen altijd in het voortraject besproken worden met de mensen in de buurt voor zoveel mogelijk draagvlak.

GewoonAnders

Wij hebben aandacht voor alle inwoners in de stad, iedereen moet kunnen zijn wie hij is. Helaas zien we dat de sociale acceptatie van LHBTI’s nog steeds te wensen overlaat. Dit leidt vaak tot eenzaamheid, uitsluiting en andere problemen. Met name de roze ouderen, gemiddeld zo’n 70 jaar en pas op latere leeftijd ‘uit de kast gekomen’, ondervinden problemen. Gewoon Dordt wil dat er voor deze groep mensen een plek komt waar zij elkaar kunnen ontmoeten zonder iets uit te hoeven leggen, waar ze volledig geaccepteerd worden.

Om de emancipatie van (jonge) LHBTI’s te bevorderen blijft de gemeente inzetten op voorlichting bij scholen, sportverenigingen en culturele gemeenschappen. Rolmodellen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

 

GewoonOntspannen

Gewoon Dordt is trots op de bestaande culturele voorzieningen in de stad. Het Dordts Museum, Kunstmin, het Energiehuis en het Onderwijsmuseum dragen bij aan de levendigheid en de aantrekkelijkheid van de stad.

Net zoals de vele kunstbeoefenaars – of dat nu professioneel is of als hobby – dat doen. Er zijn vele galerietjes en plekken om kunst te bekijken en cafés waar bandjes optreden. Wanneer er een evenement of festival georganiseerd wordt dat iets toevoegt aan de stad moet subsidie verleend kunnen worden. Gewoon Dordt vindt het wel belangrijk dat bedragen die verstrekt worden in verhouding staan tot het bereik.

Voor iedereen is sporten gezond en zeker voor kinderen is het belangrijk van kleins af aan het belang te weten van voldoende beweging. Daarom willen wij dat het schoolzwemmen terugkeert in het basisonderwijs. Het vervoer van en naar het zwembad is het eerste wat we op dit punt moeten regelen. De gemeente, de scholen en de ouders delen met elkaar de kosten.

FC Dordrecht is een betaald voetbalorganisatie en moet daarom zelf investeerders aantrekken voor (ver)nieuwbouw van het stadion. De gemeente geeft de club voldoende ruimte andere functies te mogen combineren zoals bijvoorbeeld woningbouw of winkels. Een goede parkeervoorziening en toegangsweg wordt zoals toegezegd betaald door de gemeente.

GewoonVeilig

Alle inwoners moeten zich veilig voelen in de stad, in hun wijk, onderweg, als zij boodschappen doen of uitgaan. Goede verlichting draagt bij aan sociale veiligheid. Soms helpt cameratoezicht; vaker geldt dat toezichthouders en politieagenten een belangrijke rol hebben.

Een van de grootste risico’s op het gebied van veiligheid is het vervoer van gevaarlijke stoffen door de stad en over het water. Gewoon Dordt wil dat hier zo snel mogelijk een einde aan komt door giftreinen via een andere route te laten rijden.

Ten aanzien van het verkeer geldt dat wegen, rotondes en pleinen moeten worden ontworpen met ‘veiligheid’ als belangrijk criterium. In drukke gebieden is de auto te gast. Er kan alleen sprake zijn van 30km zones als wegen als zodanig zijn ingericht. Dan is handhaving terecht en van groot belang.

GewoonWerken

Wij willen dat iedereen meedoet in de samenleving. Voor mensen die geen betaald werk hebben is het niet altijd even makkelijk om aansluiting te vinden of te houden. Gewoon Dordt vindt het belangrijk om deze groep toekomstperspectief te bieden zodat ook deze mensen voelen dat ze bijdragen aan de samenleving. Dat versterkt het zelfvertrouwen en de eigenwaarde. We kijken individueel waar ieders kansen liggen en maken aan de hand daarvan afspraken voor een traject op maat dat leidt naar passend betaald werk. In aanloop daar naartoe vindt Gewoon Dordt dat een beloning ter hoogte van maximaal de vrijwilligersvergoeding als extra mag worden ontvangen. Voor de kleine groep die absoluut niet meewerkt aan een traject blijft dit niet zonder consequenties.

Voldoende arbeidsplekken op verschillende niveaus, dat is waar de gemeente op inzet. Er wordt verwacht van bedrijven en organisaties mensen aan te nemen die voor minder dan 100% inzetbaar zijn. Ook wordt er steeds gevraagd om samenwerking met het onderwijs voor goede stage- en werkervaringsplekken. De gemeente Dordrecht zelf heeft hier ook een verantwoordelijkheid in. Er zijn wel trainee-programma’s maar nog te weinig mensen met minder goede opleidingen of die minder dan 100% inzetbaar zijn vinden een werkplek bij de gemeente zelf. Gewoon Dordt wil dat de gemeente het goede voorbeeld geeft.

Voor Gewoon Dordt geldt dat ook voor de huidige medewerkers van de gemeente. Investeren in de oudere werknemers levert banen op voor jongeren. Daarom vinden wij dat de gemeente een zogenaamd generatiepact moet aanbieden aan oudere (62+) werknemers. De voorkeur gaat hierbij uit naar 60-80-100: er wordt 60% gewerkt voor 80% salaris en 100% pensioenopbouw. Dat kost veel geld maar zorgt ervoor dat de gemeente toekomstbestendig wordt en er meer ruimte komt voor de instroom van jonge werknemers.

Als een medewerker van de gemeente langdurig ziek is, wordt hij gekort in zijn salaris, behalve als hij levensbedreigend ziek is. Gewoon Dordt ziet voorbeelden binnen de organisatie waar medewerkers hun energie nodig hebben voor hun behandelingen en herstel in plaats van hoe ze het financieel bolwerken. De gemeente heeft ook hierin een voorbeeldfunctie naar andere organisaties en bedrijven en moet als werkgever ervoor zorgen dat in dit soort situaties het salaris aangevuld wordt. Dit is mogelijk als aanvulling op de geldende CAO. Gewoon Dordt hoopt dat dit dan ook overgenomen wordt door bedrijven en organisaties waar we geen invloed op hebben.

GewoonOndernemen

Een goed vestigingsklimaat is belangrijk om Dordrecht economisch te laten groeien. Bedrijven die zich willen vestigen in Dordrecht of die binnen de stad verhuizen krijgen echter te maken met vergunningentrajecten die niet soepel en over een te lange periode lopen. Gewoon Dordt vindt een upgrade van het ondernemersloket hiervoor noodzakelijk. Iedere ondernemer krijgt een vaste contactpersoon bij de gemeente toegewezen. Er zijn nu een aantal medewerkers die contactpersoon zijn voor bijvoorbeeld de horeca- en detailhandel, bedrijventerreinen etc.

Een ondernemer krijgt echter te maken met meer dan alleen het ondernemersloket. De contactpersoon kent die paden en heeft dusdanige bevoegdheden dat hij binnen de gemeente maar ook bijvoorbeeld bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland-zuid (OZHZ) die informatie op kan vragen die de ondernemer zekerheid geven en hem de garantie bieden dat een verstrekte vergunning correct is. De doorlooptijden tussen vergunningaanvraag en verlening is nu veel te lang. Gewoon Dordt wil dat vergunningen verstrekt worden binnen een week na afronding van de wettelijke termijn waarop zienswijzen kunnen worden ingediend.

Er komt een duidelijke regel voor het compenseren van ondernemers voor geleden omzetverlies die buiten het ondernemersrisico ligt. Dit kan een ondernemerscoach zijn, die afstemt met de ondernemer wat er nodig is om minimaal vaste lasten te betalen en een basisbedrag om de onderneming boven water te houden. Geen ondernemer hoeft beter te worden van gemeenschapsgeld maar het kan zeker niet de bedoeling zijn dat een ondernemer gedupeerd wordt door toedoen van de overheid.

Sinds 2015 betalen ondernemers in het kernwinkelgebied van de binnenstad een verplichte reclamebelasting. De inkomsten hiervan worden in een ondernemersfonds gestort en de gemeente geeft hier bovenop jaarlijks een subsidie van € 65.000,-. Dit geld zou gebruikt moeten worden om de binnenstad te promoten, om meer bezoekers binnen te halen. Gewoon Dordt heeft gemerkt dat steeds meer winkeliers ontevreden zijn met de activiteiten en wat ze opleveren. Met alleen kerstverlichting en een paashaas die chocolade eitjes uitdeelt kom je er niet.
We stellen voor dat de gemeentelijke subsidie via Dordrecht Marketing een bestemming krijgt binnen de algehele promotie van onze stad. De reclamebelasting wordt afgeschaft en ondernemers organiseren zich weer zelf in bijvoorbeeld een winkeliersvereniging.

GewoonMobiel

De parkeerdruk voor bewoners in de binnenstad is groot. Het maximum aan vergunningen is overschreden en daardoor rijden mensen rondjes voordat ze hun auto kwijt kunnen.

Wij stellen voor dat waar mogelijk parkeergarages ‘van kleur verschieten’ (alleen nog maar voor bewoners zijn). Dit geeft ook weer ruimte voor de ontwikkeling van woningen boven winkels die nu stilstaat omdat er per se sprake moet zijn van parkeren op eigen terrein (POET).

Ook wil Gewoon Dordt voor bezoekers aan de binnenstad en toeristen een speciaal (laag) tarief in de parkeergarages aan de rand van het centrum. Het heeft onze voorkeur vanaf deze locaties en in de toekomst vanaf een extra transferium aan de rand van de stad bezoekers met een comfortabele pendel te laten vervoeren.

GewoonDuurzaam

De grootste impulsen op het gebied van duurzaamheid komen vanuit de landelijke overheid. Her en der windmolens als particulier initiatief vinden wij geen goed idee. Een gecoördineerde aanpak van niet-fossiele energie juichen wij wel toe.

Een deel van de ENECO-gelden willen wij herinvesteren in marktinitiatieven die Dordrecht verder brengen op het terrein van duurzaamheid en de doelstelling uiterlijk in 2050 energieneutraal te zijn.

GewoonSamen

Dordrecht werkt op verschillende dossiers samen met de andere gemeentes in de Drechtsteden en binnen Zuid-Holland-Zuid. Zo zorgt de Veiligheidsregio voor het beheersen en zo klein mogelijk houden van de risico’s, om de regio zo veilig mogelijk te houden.

Gewoon Dordt vindt dat de inwoners niks hoeven te merken hoe het geregeld wordt zolang de dienstverlening op orde is. Waar dat efficiënter en goedkoper kan moeten we een regeling aanpassen, het samenwerken is geen doel op zich.

We moeten ook durven veranderen om meer grip te hebben op bepaalde regelingen. Zo willen we de jeugdhulp maximaal op Drechtsteden-niveau omdat keer op keer blijkt dat het teveel tijd en moeite kost bij 17 gemeenten iets in gang te krijgen. Bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) valt willen we op lokaal niveau de keuzevrijheid hebben om dat maatwerk te leveren wat onze inwoners nodig hebben om langer zelfstandig te wonen en niet afhankelijk zijn van beleid in de Drechtsteden.

Back to top