Artikelen

Gewoon voor alle basisschoolkinderen

basisschoolkinderen

Gewoon Dordt is tegen de investering van 27,4 miljoen die de gemeente gaat doen in het basisonderwijs. Scholen worden betaald door het Rijk. Met dat geld voeren de scholen hun primaire taak uit: lesgeven. De gemeente is alleen verantwoordelijk voor (de financiering van) onderwijshuisvesting en voor- en vroegschoolse educatie.

Agenda 2030

Door de verkoop van de Eneco-aandelen heeft de gemeente Dordrecht een flinke som geld binnengekregen in 2020. In overleg met de raad zijn een aantal onderwerpen uitgekozen waar we het aan uit gaan geven. Deze onderwerpen zijn in de vorm van programma’s in het voorstel ‘Agenda 2030’ bij elkaar gebracht. Op dinsdag 13 juli 2021 heeft een meerderheid van de gemeenteraad met dit voorstel ingestemd.

Een van de programma’s is ‘Glansrijke toekomst Dordts Leerprogramma 4-12 jaar’. Dit programma vloeit voort uit de vorig jaar vastgestelde Onderwijsvisie. De rode draad daarin is het voorkomen en tegengaan van onderwijsachterstanden. Er zijn elf scholen uitgekozen in Dordrecht waar die onderwijsachterstanden het grootst zijn. De bedoeling is op deze scholen verlengde lesdagen in te voeren en extra in te zetten op taalachterstanden. Zij krijgen daarvoor van de gemeente 27,4 miljoen euro, gefaseerd over een periode van tien jaar, boven op het geld van het Rijk.

Financiering basisonderwijs

Want de Rijksoverheid betaalt het onderwijs. Alle scholen krijgen per schooljaar een budget om materiaal en personeel van te betalen. Dit budget heet de lumpsum. Er is extra geld als scholen veel leerlingen hebben met een onderwijsachterstand. Het CBS berekent aan de hand van een aantal gegevens de achterstandsscore van zo’n school. Op basis daarvan wordt extra geld uitgekeerd aan schoolbesturen. Die moeten ervoor zorgen dat hiervan achterstanden worden voorkomen en tegen worden gegaan. (Financiering aanpak onderwijsachterstanden, Rijksoverheid)

Extra geld

Vanwege de coronacrisis heeft het kabinet besloten om het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in te stellen. Dat is landelijk zo’n 8,5 miljard euro. Basisscholen krijgen hieruit voor komend schooljaar 700 euro extra per leerling, bovenop de lumpsum. Bij scholen met onderwijsachterstanden komt daar nog meer geld bij op basis van de achterstandsscore. Alles bij elkaar gaat het om veel geld vanuit het Rijk.

Om een beeld te geven: voor de 11 geselecteerde scholen gaat het om ruim 3,5 miljoen euro voor het schooljaar 2021-2022. Daar kun je zo’n 60 fulltime (leer)krachten van inhuren. Volgens de PO-raad, de vereniging die de sector primair onderwijs vertegenwoordigt, wordt het probleem voor met name scholen in achterstandswijken alleen maar groter want die leerkrachten zijn er niet. De gemeente werkt dus indirect mee aan de verergering van het probleem.

Geen oplossing

Als er te weinig leerkrachten zijn kun je de lesdagen niet verlengen. Er zijn zelfs al basisscholen die volgend jaar noodgedwongen naar een vierdaagse schoolweek gaan vanwege het lerarentekort. En verlengde lesdagen hebben niet per se een positief effect. Welke interventies dat zeker wel hebben in het basisonderwijs zijn één-op-één begeleiding van leerlingen en zorgen voor kwalitatief goede leerkrachten die blijvend kunnen professionaliseren.

Laaggeletterdheid en taal

Wij erkennen als geen ander het belang van goed onderwijs en van scholen waar kinderen de (gelijke) kansen krijgen die ze verdienen. Een van de gevolgen van kansenongelijkheid is een van onze speerpunten: laaggeletterdheid en het tegengaan ervan. Heel jonge kinderen krijgen een goede basis als er iedere dag voorgelezen wordt. Voor kinderen bij wie thuis een andere taal dan Nederlands wordt gesproken is dat nog belangrijker. Alle ouders van schoolkinderen moeten het belang erkennen dat het goed lezen en spreken van de Nederlandse taal iets is waar zij de rest van hun leven profijt van hebben.

Alle kinderen

Het blijft volgens Gewoon Dordt niet aan de gemeente om in het basisonderwijs te investeren, om te investeren in waar scholen gewoon voor zijn en waar ze al geld voor krijgen. Gewoon Dordt vindt dat je – als je al geld wilt geven aan scholen  – je dat moet doen voor dingen die niet tot de primaire taak horen. En voor alle schoolkinderen in de stad. Daarbij kun je denken aan extra muziekonderwijs (waarvan bewezen is dat kinderen er slimmer van worden), cultuuronderwijs, bewegingsonderwijs en sport.

Want ook als je niet op een van de elf scholen zit die genoemd worden in het voorstel, kan je kwetsbaar zijn en extra’s nodig hebben om je beter te ontwikkelen. Alle kinderen in de stad moeten het beste uit zichzelf kunnen halen.

Ook interessant

Ga naar de inhoud