Artikelen

Kwaliteit Openbare Ruimte: van zwerfvuil tot geleidelijnen

geleidelijnen

De fractie van Gewoon Dordt heeft vragen gesteld aan het college over de beeldkwaliteit in de stad.

Handboek ‘Kwaliteit Openbare Ruimte

Alle afspraken die we hierover met elkaar hebben gemaakt staan in het zogenaamde Handboek ‘Kwaliteit Openbare Ruimte (KOR)’. De laatste keer dat er binnen de politieke arena over is gesproken is alweer heel wat jaren geleden. Omdat wij nieuwsgierig zijn naar de huidige stand van zaken hebben we hiernaar gevraagd.

We willen bijvoorbeeld dat inzichtelijk gemaakt wordt hoe actueel het handboek is en of er van bestaande afspraken over het onderhoud in de stad wordt afgeweken. Dit naar aanleiding van onze eigen waarneming en die van diverse bewoners in de stad die ons benaderd hebben.

Geleidelijnen

“We hebben gelijk hieraan een vraag gekoppeld over de blindengeleideroute op de Spuiboulevard. Ook de geleidelijnen worden namelijk in dit handboek geregeld. De route aan de kant van het ANWB-gebouw is onderbroken. Wij vinden dat hier zo snel mogelijk actie op ondernomen moet worden”, zegt Irene Koene.

“Gelukkig is er in de week van 8 tot en met 15 april ook aandacht voor de geleidelijnen voor blinden en slechtzienden samenwerkende belangenorganisaties voor mensen met een visuele beperking (#houddelijnvrij). We hopen dus dat er snel een alternatief geboden wordt voor deze route want er staan natuurlijk ook bouwactiviteiten op deze plek gepland”.

houddelijnvrij

Vragen

Aan : college B & W Dordrecht
Betreft : artikel 40 vragen ‘Kwaliteit openbare ruimte’  KOR
Datum : 5 april 2019

Geacht college,

In het handboek ‘Kwaliteit Openbare Ruimte (KOR)’ kunnen we lezen dat de kwaliteit van de openbare ruimte wordt gevormd door de beeldkwaliteit. De KOR bevat in principe al het vastgesteld beleid met betrekking tot de ambitieniveaus in de diverse delen van de stad.

De CROW-systematiek vormt de basis voor de ambitieniveaus die we in de stad kennen en is gekoppeld aan een verzorgingsgraad. De wijkindeling is gelijk aan de (administratieve) wijkindeling van de Welstandsnota en “komt overeen met de perceptie van de openbare ruimte door burgers en politiek”. Per wijk is een categorie toegekend (zoals bijvoorbeeld kernwinkelgebied A+).

A+ hoogwaardig geen waarneembare vervuiling
A representatief weinig waarneembare vervuiling
B standaard redelijk veel waarneembare vervuiling
C sober veel waarneembare vervuiling
D (ongewenst) zeer veel waarneembare vervuiling

Onze waarnemingen en die van bewoners in de stad die hierover contact met ons opgenomen hebben, is dat er meer verschil in het onderhoud lijkt te ontstaan die tevens afwijkend is van de afspraken die vastliggen. Wij hebben hier de volgende vragen over:

  1. Wordt het handboek KOR nog steeds gehanteerd en wat zijn de laatste gegevens waarmee het handboek is geactualiseerd?
  2.  Als er in de waarneming van bewoners onderscheid opgemerkt wordt in de verzorgingsgraad rondom wijkvoorzieningen zoals winkelcentra, scholen, ouderencomplexen, waar kan dit door komen?
  3. Als er in de waarneming van bewoners onderscheid opgemerkt wordt in de verzorgingsgraad op wijkniveau (bijvoorbeeld De Hoven vs Crabbehof), waar kan dit door komen?
  4. Hoe wordt er omgegaan met vervuiling op niet openbare grond die wel negatief van invloed is op de daar geldende beeldkwaliteit?
  5. Wat is de oorzaak van het op wijkniveau verschillend lijken op te pakken van situaties die gemeld worden bij de wijklijn?

Ook de blindengeleideroutes, de aanlooproutes voor blinden naar het kernwinkelgebied, liggen vast in het handboek, . Wij hebben daar de volgende vraag over:

  • In ieder geval een van deze blindengeleideroutes is onderbroken (Spuiboulevard). Wilt u zo spoedig mogelijk een alternatief bedenken en realiseren zodat de toegankelijkheid voor blinde en slechtziende bezoekers ook via die kant van het kernwinkelgebied gewaarborgd blijft?

Namens de fractie Gewoon Dordt,

Irene Koene

Ook interessant

Ga naar de inhoud