Artikelen

Begroting 2023

Begroting

Op 8 november is in de gemeenteraad de begroting voor 2023 behandeld. De begroting gaat over de plannen voor gemeentelijke uitgaven en inkomsten.

Woordvoering Gewoon Dordt

Algemene indruk

De begroting 2023 is een nette verwerking van het Politiek Akkoord van dit college. Hier en daar schuurt de inhoud met de diverse partijbeginselen van de coalitiefracties. Maar dat is precies wat de amusementswaarde voor ons als oppositie vergroot, ten opzichte van hoe het in de vorige periode ging. We weten ook beter waar we kunnen prikken om het politieke spel wat meer op gang te brengen en dat is waarvoor we hier zitten.

Goed om te zien trouwens dat de begroting op sommige punten concreter is geworden, zodat de controlerende taak van de raad makkelijker uit te voeren is. Wij vertrouwen erop dat hier de komende jaren verder op doorgepakt wordt.

Laaggeletterdheid en voortijdig schoolverlaten

Als Gewoon Dordt willen we graag een paar punten noemen die voor ons belangrijk zijn. Dat is allereerst de aanpak van laaggeletterdheid, die genoemd staat maar waarvan we het idee hebben dat de aandacht hiervoor verslapt. Dan hebben we het niet over de uitvoering van het Taalpact, maar meer over welke mogelijkheden er voor laaggeletterden zijn en blijven taalvaardiger te worden. Het gaat erom dat het nu wat door suddert, dat de aanpak weinig energie uitstraalt en dat is zorgelijk. Zeker omdat we hebben begrepen dat het aantal jonge laaggeletterden aan het toenemen is.

Voor veel van deze jongeren kan dit betekenen dat ze het op school niet kunnen bijbenen en dat zorgt voor nog meer voortijdig schoolverlaters. Wij vinden dat beide thema’s, eventueel in combinatie met elkaar, structureel meer aandacht, liever nog, een structurele aanpak verdienen, met gebruik van de bekende misschien wat suffe, maar ook allerlei innovatieve methoden. De investering die dit vraagt in geld staat in geen verhouding tot wat het de gemeente kost. De afhankelijkheid van sociale voorzieningen is drie keer zo hoog als onder niet-laaggeletterden.

Integraal aanpakken van vraagstukken

Ook voor wat betreft andere vraagstukken lijkt het te kunnen lonen om voor een meer integrale aanpak te kiezen. Waarbij we direct erkennen dat het woord ‘integraal’ in de categorie jeukwoorden valt. Maar ik denk dat iedereen snapt wat we hiermee bedoelen. Gertjan heeft dit punt genoemd om mee aan de slag te gaan in de commissies; te zorgen voor meer bewustzijn over wat we misschien beter gecombineerd kunnen aanpakken om een beter resultaat te halen. Wie hier ook iets mee wil, hij gaat er graag over in gesprek!

Dan hebben we nog wat opmerkingen vanuit een aantal van onze kernwaarden. Het gaat hier om de eerlijkheid, de transparantie en de betrouwbaarheid. In dit geval van de overheid en van de politiek. Erik-Jan gaf hierover aan dat de onderwerpen waarbij deze thema’s het meeste spelen, lastig zijn voor ons als inwoners en volksvertegenwoordigers van Dordt om directe invloed op uit te oefenen. Neem bijvoorbeeld de komst van de nieuwe Omgevingswet. waarmee participatie en invloed uitoefenen op de directe leefomgeving makkelijker gemaakt zou worden en dat dit bij voorbaat al mislukt lijkt te zijn.

Er is wat ons betreft één voordeel aan het wel invoeren van de Omgevingswet en dat is dat de Welstandscommissie afgeschaft zou worden. Over niet eerlijk, niet transparant en niet betrouwbaar gesproken…

Burgerbegroting

Voorzitter, maar nu naar ons speerpunt, “Op naar een burgerbegroting!”.

Voor degenen die het fenomeen burgerbegroting niet kennen, dit is, ik citeer: “een georganiseerd proces waarin inwoners van in dit geval een gemeente samen bepalen welke onderwerpen en vraagstukken ze belangrijk vinden, waar ze in willen investeren, welke oplossingen en innovaties ze waardevol vinden, en welke eindkeuzes ze maken.”

Dat betekent dat de macht voor een gedeelte van het totale budget bij de inwoners komt te liggen.

Onze vraag aan het college is om te reageren op onze wens. Wel een reactie die inhoudelijk recht doet aan het idee, dus iets meer dan: we hebben dat al eens gedaan toch? Was toch niet echt een succes? Nee, college, we hebben hier nog geen serieuze poging toe ondernomen. Het kan een idee zijn dat wethouder Heijkoop van financiën, samen met de wethouder die burgerparticipatie het hoogst in het vaandel heeft staan, wethouder De Jonge, hier eens samen naar kijken. Dan hebben wij er alle vertrouwen in dat we bij de Kadernota 2024 een mooi voorstel hiervoor krijgen, maar goed, dat horen we dus graag in de termijn van het college.

Ook interessant

Ga naar de inhoud