Artikelen

Programma Sportparken: eindelijk!

programma sportparken

Daar is hij dan eindelijk… de sportparkenvisie; of, zoals hij uiteindelijk is gaan heten: Programma Sportparken 2022 – 2030.

Volgens wethouder Stam is de bedoeling van het programma om sportparken: ‘een meer open karakter te geven en een breder gebruik te krijgen’. Bij het opstellen van het programma zou goed zijn geluisterd naar de verenigingen en ‘overige gebruikers’.

Het programma riep bij Gewoon Dordt een aantal vragen op. Daarom hebben we een aantal technische vragen (artikel 40) aan het college voorgelegd.

Fysiek beperkt

In het Programma Sportparken wordt aangegeven dat sport belangrijk is voor het bereiken van diverse doelen. Sport is bijvoorbeeld ‘van waarde voor de Dordtenaar op het gebied van gezondheid, ontwikkeling, sociaal en zingeving’. Een belangrijk gezamenlijk doel is volgens het college dat alle Dordtenaren kunnen meedoen, bijvoorbeeld de fysiek beperkte Dordtenaren. En daar zijn we het helemaal mee eens! Ook wij zijn van mening dat iedereen moet kunnen meedoen.

In het programma wordt wel de ambitie geuit sportparken toegankelijk te maken voor mensen die slecht ter been zijn of gehandicapt. Toch lijkt het college geen duidelijk beleid te hebben voor het ondersteunen van fysiek beperkte sporters en het stimuleren van sport en bewegen voor deze groep.  

We hebben daarom gevraagd of er voldoende rekening is gehouden met fysiek beperkte Dordtse sporters, al dan niet in overleg met de verenigingen.

Sportdeelname

Een van de rapporten die is gebruikt bij het opstellen van het programma is een rapport van de NOC*NSF. Zij hebben bekeken hoe het staat met deelname van inwoners op het gebied van sport en bewegen op wijkniveau. Het valt daarbij op dat met name in kwetsbare wijken de sport- en bewegingscijfers (te) laag zijn. Het is opvallend dat er wel interesse lijkt te zijn, om meer te gaan sporten en bewegen.

We hebben het college gevraagd of er bij het opstellen van dit programma gekeken is naar de redenen voor de lage cijfers die we hier in Dordrecht kennen en of er iets gedaan wordt met de aanwezige interesse. Wat kan er gedaan worden om deze mensen te kunnen laten bewegen?

Onderwijs en zorg

Tenslotte komt in het programma regelmatig de wens naar voren de functie van de sportparken te ontwikkelen en te verbinden met ‘onderwijs en zorg’. We hebben het college gevraagd wat meer te vertellen over deze wens. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?

Ook interessant

Ga naar de inhoud